P&G Aydınlatma Metni

PANTENE ALTIN KELEBEK OYLAMA KATILIMCISI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. (“P&G” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde Pantene Altın Kelebek etkinliği kapsamındaki faaliyetler ve katılmakta olduğunuz çevrim içi oylama kapsamında işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tüketici Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, Pantene Altın Kelebek ödül töreni kapsamındaki etkinlik ve faaliyetler kapsamında P&G tarafından aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

Açık rızanızın varlığı halinde açık rızanıza dayalı olarak;

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; meşru menfaatimiz kapsamında ilgili süreçte söz konusu olan iş ortağımız Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş., hizmet aldığımız tedarikçilerimize, iştiraklerimize ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

            

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formunun doldurulması ve internet sitemiz kanalıyla toplanmaktadır. 

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

•          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.